Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

kovch-nik

Встреча прошла в Центре по работе со сторонниками в Бресте, в ней приняли участие члены брестской областной организации ОГП и сторонники демократических перемен.  – В июне 1998 года в Болонье министры образования 29 европейских стран подписали «Декларацию о Европейском пространстве для высшего образования», – рассказал лектор, один из организаторов встречи, кандидат педагогических наук Николай Ковш, долгое время работавший заместителем руководителя отдела образования по Брестской области. –  Болонская система – это процесс добровольного сотрудничества образовательных систем европейских стран, направленный на создание общего образовательного и научного пространства. Ныне в Болонском процессе принимают участие 47 стран. Россия присоединилась к нему в 2003 году, Украина - в 2005, Казахстан - в 2010 году. Республика Беларусь является единственной европейской страной, находящейся вне Болонского процесса. – «Чай-кофе-ОГП» – это всегда возможность  дискутировать на актуальные темы, выслушать иную точку зрения, посмотреть на проблему со стороны, – считает один из инициаторов проведения такого рода мероприятий в Брестской области Владимир Вуек. – Зачастую мы говорим об одном и том же, но «на разных языках», что не позволяет достичь понимания и определить механизмы для решения проблемы, – отметил политик. – Мы предлагаем участникам самим определить темы для дискуссии, и после обсуждения темы с участием экспертов начинаем говорить на одном, всем понятном языке, что, безусловно, помогает понять друг друга. А это важно для нас в работе со сторонниками. Следующая встреча «Чай-кофе-ОГП» в брестском регионе планируется в начале октября, темой станет вопрос о малом приграничном движении.

bol-l

Докладчиками выступят молодые эксперты Либерального клуба: Вадим Можейко («Болонский процесс и Беларусь»), Никита Беляев («Есть ли альтернатива Болонской системе») и Антон Болточко («Реальная стоимость образования в Беларуси»). Особенностью семинара станет присутствие на нем представителей молодежного крыла Норвежской либеральной партии, которые расскажут о том, как работает Болонская система у них в стране. Дата и время: 13 сентября (суббота) в 12.00 Место: Центр по работе со сторонниками, расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 29 (вход в арку, затем направо)

 bgu

Важная ўмова еўрапейскай адукацыі - захаванне акадэмічных правоў і свабод. Студэнты - асноўны зацікаўлены бок у іх выкананні, але яны ў асноўным і становяцца ахвярамі парушэнняў. “Дзякуючы актыўнай працы валантэраў маніторынга, за мінулы перыяд (студзень-травень 2014 года) мы атрымалі дастаткова інфармацыі для напісання першай маніторынгавай справаздачы. У першым паўгоддзі мы звярнулі нашу ўвагу на парадак выезда студэнтаў за мяжу, вынясенне дысцыплінарных спагнанняў, стан студэнцкага самакіравання, а таксама на такія важныя падзеі як выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў і Чэмпіянат света па хакеі”, - кажа прадстаўнік МПГ ”Студэнцкая Рада”, адзін з каардынатараў маніторынга Марына Штрахава. У Балонскім камітэце ўпэўненыя, што гэта толькі малая частка ўсіх парушэнняў. Таму ў новым навучальным годзе маніторынг аднаўляецца і пашыраецца. Яго мэта - атрымаць актуальную інфармацыю аб сітуацыі з акадэмічнымі свабодамі ў ВНУ Беларусі. Да ўдзелу запрашаюцца студэнты, нядаўнія выпускнікі, а таксама ўсе зацікаўленыя ў маніторынгу грамадскія актывісты. Для таго каб далучыцца да маніторынга ў якасці назіральніка, неабходна да 31 кастрычнiка запоўніць заяўку! Набор назіральнікаў ажыццяўляецца пастаянна, таму дасылайце заяўкі да ўсталяванай даты. Пасля запаўнення рэгістрацыйнай формы з вамі дадаткова скантактуюцца, і вы зможаце атрымаць усе неабходныя інструкцыі. Для адабраных назіральнікаў на пачатку кастрычнікабудзе арганізавана навучанне. Таксама прыняць удзел у маніторынгу можна проста запампаваўшы апытальнік або анкету. Запоўненыя формы трэбаадправіць да 31 кастрычніка на пошту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. На сайце Грамадскага Балонскага камітэта можна знайсці ўсе дакументы, а таксама інструкцыі да апытальніка і анкеты, для таго, каб было лягчэй іх запоўніць. Анкету па індывідуальных парушэнняхможна запоўніць таксама ан-лайн. “Мы ўпэўненыя, што менавіта актыўная пазіцыя студэнтаў беларускіх ВНУ дапаможа зрабіць нашу адукацыюсапраўды еўрапейскай. Менавіта ўдзел - адзін з найважнейшых складальнікаў паспяховай адукацыі”, - сказаў прадстаўнік Грамадскага Балонскага камітэта Уладзімір Дунаеў. Удзельнікам маніторынгу гарантуюцца канфідэнцыяльнасць і захаванасць персанальнай інфармацыі. Любая інфармацыя аб удзельніках будзе выкарыстоўвацца толькі для камунікацыі з арганізатарамі маніторынгу, і не будзе перадавацца трэцім асобам. Усе пытанні па маніторынгу можна накіроўваць на адрас Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. * Маніторынг парушэнняў акадэмічных свабод арганізаваны Грамадскім Балонскім камітэтам у партнёрстве з МПГ “Студэцкая Рада” і міжнародным кансорцыумам “ЕўраБеларусь”.

bgu

Важное условие европейского образования — соблюдение академических прав и свобод. Студенты — основная заинтересованная сторона в их соблюдении, но они в основном и становятся жертвами нарушений. «Благодаря активной работе волонтёров мониторинга, за прошлый период (январь-май 2014 года) мы получили достаточно информации для написания первого мониторингового отчёта. В первом полугодии мы обратили наше внимание на порядок выезда студентов за границу, вынесение дисциплинарных взысканий, состояние студенческого самоуправления, а также на такие важные события как выборы в местные советы депутатов и Чемпионат мира по хоккею», — говорит представитель МПГ «Студэнцкая Рада», один из координаторов мониторинга Марина Штрахова. В Болонском комитете уверены, что это лишь малая часть всех нарушений. Поэтому в новом учебном году мониторинг возобновляется и расширяется. Его цель — получить актуальную информацию о ситуации с академическими свободами в ВУЗах Беларуси. К участию приглашаются студенты, недавние выпускники, а также все заинтересованные в мониторинге общественные активисты. Для того чтобы присоединиться к мониторингу в качестве наблюдателя, необходимо до 31 октября заполнить заявку! Набор наблюдателей осуществляется постоянно, поэтому присылайте заявки до установленной даты. После заполнения регистрационной формы с вами дополнительно свяжутся, и вы сможете получить все необходимые инструкции. Для отобранных наблюдателейв начале октября будет организовано обучение. Также принять участие в мониторинге можно просто скачав опросник или анкету. Заполненные формы следует до 31 октября отправить на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. На сайте Общественного болонского комитета можно найти все документы, а также инструкции к опроснику и анкете, для того, что бы было легче их заполнить. Анкету по индивидуальному нарушению можно заполнить он-лайн. «Мы уверены, что именно активная позиция студентов беларусских ВУЗов поможет сделать наше образование по-настоящему европейским. Именно участие — одна из важнейших составляющих успешного образования», — сказал представитель Общественного болонского комитета Владимир Дунаев. Участникам мониторинга гарантируются конфиденциальность и сохранность персональной информации. Любая информация об участниках будет использоваться только для коммуникации с организаторами мониторинга, и не будет передаваться третьим лицам. Все вопросы по мониторингу можно направлять на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. *Мониторинг нарушений академических свобод организован Общественным Болонским комитетом в партнёрстве с МПГ «Студэцкая Рада» и международным консорциумом «ЕвроБеларусь».

dunaev_vl_s

У Магілёве актывісты кампаніі «Народны рэфэрэндум» правялі грамадзкія слуханьні па рэформе адукацыі. Пытаньне пра беларускую сыстэму адукацыі, адно з шасьці, якое зьбіраюцца выносіць на рэфэрэндум ягоныя ініцыятары. Калі рэфэрэндум дазволяць правесьці, то людзі будуць мець магчымасьць выказацца «Ці згодныя яны, каб у дзяржаўных установах адукацыі усе паслугі грамадзянам Беларусі аказваліся бясплатна». Экспэрт на грамадзкіх слуханьнях прафэсар, кіраўнік грамадзкага Балёнскага камітэту Ўладзімер Дунаеў, адказваючы на пытаньне «Радыё Свабоды» пра цяперашні стан беларускай сыстэмы адукацыі зазначыў: «Яе асаблівасьць у тым, што Беларусь, дзякуючы беларускім чыноўнікам, вырашыла ня ісьці шляхам, якім ідзе ўсё чалавецтва, а абрала свой глыбока самабытны шлях. У 2008 годзе Анатоль Рубінаў сфармуляваў прынцып гэтай беларускай самабытнасьці. Ён тады сказаў: „Тое, што для немца добра, то для беларуса сьмерць“. Ён меў на ўвазе менавіта сыстэму адукацыі. Ён казаў, што мы пойдзем сваім шляхам. Вось мы гэтым самабытным беларускім шляхам, які вядзе нас у тупік, і ідзём. Кожны год мы бачым больш выразна наступствы гэтай самабытнасьці. Наша сыстэма адукацыі выродліва самабытная».
Ігар Лялькоў, Юрась Губарэвіч, Андрэй Дзьмітрыеў і Уладзімер Дунаеў – удзельнікі грамадзкіх слуханьняў па адукацыі ў Магілёве
Ігар Лялькоў, Юрась Губарэвіч, Андрэй Дзьмітрыеў і Уладзімер Дунаеў – удзельнікі грамадзкіх слуханьняў па адукацыі ў Магілёве
Паводле Дунаева, у беларускай сыстэме адукацыі мноства дэфармацыяў. Калі нядаўна, прамаўляў экспэрт, беларус пра сыстэму адукацыі казаў, што яна выдатная, то апошнія гады стаўленьне пачало мяняцца. На думку экспэрта, цяперашняя сыстэма загнала адукацыю ў тупік. «Беларусь адна зь нямногіх краін, якая ўхіляецца ад міжнародных сыстэм маніторынгу якасьці адукацыі. А яны дужа важныя, бо дазваляюць ня толькі паставіць дыягназ, але і прызначыць лячэньне, — даводзіў удзельнікам абмеркаваньня прафэсар Дунаеў. Нас павінны клапаціць дзьве рэчы — даступнасьць і якасьць адукацыі. Ва ўсім сьвеце стандарты якасьці навучаньня распрацоўваюцца працадаўцамі і з гэтымі стандартамі параўноўваюцца посьпехі навучальных устаноў. У нас гэтых стандартаў няма. Мы дагэтуль жывём з тарыфна-кваліфікацыйнымі даведнікамі савецкага часу. Працадаўца ў нас ня мае магчымасьці ўплываць на працэс навучаньня. Па даступнасьці ж адукацыі мы апярэдзілі амаль усю плянэту. Шостае месца займаем. 85 працэнтаў моладзі паступаюць у ВНУ. Але, калі мы такія разумныя, то чаму мы такія бедныя?», пытаўся ў аўдыторыі  Ўладзімер Дунаеў.
магілёўскія ўдзельнікі дыскусіі
магілёўскія ўдзельнікі дыскусіі
Экспэрт казаў, што беларускае студэнцтва пазбаўленае магчымасьці удзельнічаць у самакіраваньні. Гэта даводзіў ён стала адной з прычынаў таго, што Беларусі адмовілі ва ўступленьні ў Балёнскі працэс. «У нас у заканадаўстве нават няма паняцьця „студэнцкае самакіраваньне“. Калі адмаўлялі ва ўступленьні ў Балёнскі працэс, то проста ўказвалі, што Беларусь не забясьпечвае ўдзел студэнтаў ва ўпраўленьні адукацыяй, не забясьпечвае акадэмічнай свабоды ды аўтаноміі навучальных устаноў». На думку Ўладзімера Дунаева спадзявацца на хуткае рэфармаваньне сыстэмы адукацыі не выпадае. «Без рэфармаваньня сыстэмы кіраваньня ніякія рэформы не прынясуць карысьці, даводзіў ён. — Перад намі дужа цяжкі выбар. Гэта выбар, які прадугледжвае адказнасьць. А вось беларусы пакуль да адказнасьці ставяцца ня ўхвальна. Іх прывучылі, што за іх нехта прымае рашэньне і нясе адказнасьць. Нам трэба перажыць дужа сур’ёзную ломку, якая ня можа адбыцца імгненна, але бяз гэтага рэальных пераменаў у сыстэме адукацыі ня будзе». Карэспандэнт: Якое месца будзе займаць беларуская мова ў рэфармаванай сыстэме адукацыі? «Калі рэфармаваньнем будуць займацца людзі, зацікаўленыя, каб беларуская мова стала мовай адукацыі, то яна ёй стане. Цяпер жа сытуацыя зь беларускай мовай абсалютна ненармальная. Больш за тое, за апошнія пяць год у пяць разоў зьменшылася колькасьць студэнцкіх груп, якія навучаюцца на беларускай мове. Іх было меней за адзін адсотак, а цяпер у пяць разоў меней». Паводле Ўладзімера Дунаева, тыя хто меліся быць зацікаўленымі ў пашырэньні беларускай мовы нічога ня робяць дзеля гэтага. «Яны ня робяць нічога, каб падтрымаць мову. Вось гэта кепска. Калі б гэта былі ворагі было б значна прасьцей. З імі трэба было б змагацца. А тут абыякавасьць, зь якім даводзіцца сутыкацца». У абмеркаваньні пытаньняў рэфармаваньня сыстэмы адукацыі бралі ўдзел палітыкі Андрэй Дзьмітрыеў з «Гавары праўду», Юрась Губарэвіч з руху «За свабоду», палітык і навуковец Ігар Лялькоў, а таксама запрошаны экспэрт з Магілёва выкладчык унівэрсытэту імя Куляшова Міхаіл Наскоў. Ініцыятары грамадзкіх слуханьняў кажуць, што пасьля сямі падобных мерапрыемстваў, які пройдуць у розных гарадах Беларусі, выдадуць прэс-рэліз. У ім будуць падведзеныя вынікі абмеркаваньня. Крыніца: Радыё Свабода

obrazovanie

Белорусское образование отличает самобытность, которая завело его в тупик, заявил 23 августа в Могилеве на общественных слушаниях о состоянии образования член Общественного Болонского комитета, бывший проректор Европейского гуманитарного университета, профессор Владимир Дунаев. "Это началось еще в 90-х, когда мы изобрели каких-то особенных белорусских бакалавров, не похожих ни на каких других. Но апофеозом в 2008 году стал еще один самобытный шаг, последствия которого мы сейчас начинаем осознавать, - когда вместо двенадцатилетки сделали одиннадцатилетку", - сказал ученый, отметив, что в мире можно по пальцам пересчитать страны, где в школе учатся 11 лет, во всех остальных - 12 и 13 лет. По его словам, Беларусь отказывается придерживаться ценностей европейского образования, в частности не обеспечивает автономность учебных заведений. "Коллектив не в состоянии влиять на стратегию учебного заведения. Им управляет директор или ректор, назначенный сверху и который отвечает только перед начальством, и также бесправен, как коллектив", - сказал Дунаев. Он отметил, что нынешняя политическая система управления привела белорусское образование к катастрофе. "Ощущение кризиса связано с тем, что впервые для общественности стало очевидно низкое качество среднего образования", - заявил профессор, указав, что это проявилось в невозможности сформировать "нормальный" контингент первокурсников. "В прошлом году 30% абитуриентов не смогли набрать по математике 15 баллов из 100. Т.е. не смогли получить двойку с минусом, что было проходным баллом. Выяснилось, что даже на бюджетные места не хватает абитуриентов. Но как их может хватать, если в прошлом году у нас был заявлен план приема на 1-й курс 80 тыс. человек, а школу закончило 60 тыс.", - сказал Дунаев. По его утверждению, в этом году ситуация еще хуже - не смогли сдать математику на 15 баллов уже 40% абитуриентов. "По доступности образования мы чуть ли не опередили всю планету - на шестом месте в мире. У нас 85% всей молодежи поступает в вузы. Но если мы такие умные, почему мы такие бедные? Почему у нас ВВП на душу населения меньше, чем у Ботстваны?" - задался вопросом ученый. Вместе с тем, Беларусь является одной из немногих стран, которая уклоняется от международных систем мониторинга качества образования. "А они очень важные, потому что позволяют не только поставить диагноз и назначить лечение", - сказал Владимир Дунаев, заявив, что без изменения системы управления никакие реформы в образовании не принесут пользы. Учитель материально заинтересован в том, чтобы плохо учить В Беларуси учитель материально заинтересован в плохом преподавании своего предмета в школе, поскольку это дает возможность больше зарабатывать на репетиторстве, заявил профессор Владимир Дунаев. "Учитель материально заинтересован в том, чтобы плохо учить. Если он плохо учит, значит, его услуги в качестве репетитора будут востребованы. Нормальное грамотное экономическое поведение - надо учить плохо, чтобы получать больше за репетиторство", - сказал ученый. Он отметил, что в Беларуси в средней школе учителей в два раза больше, чем в Европе. "Но у нас везде дефицит учителей. 8,6 учеников приходится на 1 учителя, в то время как в Европе средний показатель где-то 15", - сообщил Дунаев. "Даже чиновники заявляют, что 15 лет назад у нас было 1,5 млн. учеников, и 123 тысячи учителей, а сейчас меньше 900 тыс. учеников, но 132 тысячи учителей", - обратил внимание профессор, отметив, что белорусские педагогические университеты готовят 10 тыс. учителей в год, в то время как по нормам надо 3,5 тысячи. Владимир Дунаев заявил, что при нынешней системе вряд ли имеет смысл говорить о необходимости повышения заработной платы учителям. "Если у нас на учительские специальности идут те, у кого по математике ниже двойки с минусом, а потом они математику преподают, то сколько им не плати, они лучше учить не будут", - считает профессор. "Если говорят, давайте учителя избавим от непрофильных занятий. А какие непрофильные занятия - обеспечивать выборы, подписку на государственную прессу, собирать коммунальные недоимки, организовывать сельхозработы? Получается, что обучение - это для них вообще третьестепенной важности задача", - отметил Дунаев. Профессор также указал, что в Беларуси на самом деле отсутствует бесплатное высшее образование. "Государство, вопреки Конституции, создало систему, в которой нет бесплатного высшего образования из-за распределения, когда требуется - либо плати деньгами, либо отработкой", - сказал Владимир Дунаев, отметив, что нынешняя система государственного управления загнало образование в тупик. По мнению зампредседателя кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, без встраивания белорусской системы образования в единое пространство европейского образования, повысить его качество невозможно. Общественные слушания по проблемам образования в Могилеве прошли в рамках инициативы "Народный референдум", осуществляемой рядом оппозиционных организаций.

ukr-obr

Закон определяет концептуальные основы модернизации высшего образования - интеграция высшего образования Украины к Европейскому пространству путем реализации положений и принципов Болонского процесса; обеспечения качества высшего образования и науки путем развития независимой системы обеспечения качества высшего образования; интеграция образования, науки и инновации; автономия высших учебных заведений; сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса в сфере высшего образования и науки путем внедрения механизмов инновационного развития страны за счет взаимодействия образования, науки, бизнеса и государства. Основные нововведения Закона 1 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Закон Украины «О высшем образовании». «За» проголосовали 276 народных депутата, «против» - 0, «Воздержались» - 1, «Не голосовали» - 60. Основные нововведения Закона Украины «О высшем образовании»: 1. Будет создан отдельный коллегиальный орган – Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования. 2. Будут существенно усилены антиплагиатные нормы и ответственность за них (обязательное обнародование научных работ). 3. Будет создан новый механизм выборов ректоров высших учебных заведений (при участии всего преподавательского состава) и увеличено в соответствующей пропорции (не более 15%) количество студентов, которые будут участвовать в голосовании. Выборы будут проходить в один тур по системе «переходного голоса». 4. Для ректоров, деканов и заведующих кафедрами прописано ограничение пребывания в должности – не более двух сроков (по пять лет). 5. Все высшие учебные заведения получат право окончательного присуждения ученых степеней (в Нацагентстве остается вопрос аккредитации спецсоветов и рассмотрение апелляций на их решение). 6. Государственные вузы смогут размещать собственные поступления от своей образовательной, научной и учебно-производственной деятельности на счетах учреждений государственных банков. 7. Уменьшено количество часов учебной нагрузки преподавателей на одну ставку с 900 ч. до 600 ч. Уменьшена нагрузка на студентов – количество часов в одном кредите изменено с 36 до 30. 8. С 2016 года будет вводиться новый механизм электронного поступления в вузы и автоматического размещения мест государственного заказа. 9. Созданы условия для увеличения мобильности студентов и преподавателей. 10. В течение определенного в законопроекте переходного периода из системы высшего образования будет изъят уровень младшего специалиста и введена степень младшего бакалавра как сокращенный цикл подготовки бакалавров. Законом также отменяется степень кандидата наук, зато вводятся такие степени высшего образования: младший бакалавр, бакалавр, магистр, доктор философии, доктор наук. При этом степень доктора философии присуждается специализированной высшим советом учебного заведения или научного учреждения в случае успешного выполнения соответствующей научной программы и публичной защиты диссертации. Также для получения степени доктора наук необходимо защитить диссертацию. Закон Украины «О высшем образовании» вступит в силу после подписания Президентом Украины. По материалам пресс-центра Министерства образования и науки Украины. ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту
obolon Какие ассоциации возникают у Тебя на слова "О, Болонь" или "Болонский процесс"? Самообразование, студенческое самоуправление, владение английским языком, свобода, европейское жизнь, собачка "болонка", марка пива? (Список можно дополнять самостоятельно :) ) В Болонском процессе участвует 47 стран. География впечатляет: ЕС, Россия и даже Казахстан с Арменией. Почему Болонский процесс обошел белорусских студентов и всю образовательную систему? Вступив в нашу группу, Ты сможешь больше узнать о БП, о возможностях, которые он предоставляет, о стажировках и перспективах обучения в иностранных вузах. Вот наша группа: http://vk.com/o_bolon Веб-сайт: http://dzedzich.org/ Кампания О, Болонь! Местоположение: Брест, Беларусь

Осипович: В чём принципиальная, стратегическая суть конфликта в ЕГУ? Можно ли сказать, что обе стороны имеют разные взгляды на принципиальные вещи?   Лаврухин: Это действительно стратегический конфликт. Академическое сообщество ЕГУ дозрело до готовности взять на себя ответственность за университет. И реализовывать то самое академическое самоуправление, в котором оно раньше не хотело участвовать – или это не было столь важным, или не было острого понимания необходимости самоуправления. Сейчас академическое сообщество созрело до понимания этой ценности и желания реализовывать её на практике.   Осипович: То есть я правильно понимаю -- законодательные условия и правила университета и раньше давали такую возможность, просто сами преподаватели не слишком этим интересовались?