Mobile menu (ru)

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

 bgu

Важная ўмова еўрапейскай адукацыі - захаванне акадэмічных правоў і свабод. Студэнты - асноўны зацікаўлены бок у іх выкананні, але яны ў асноўным і становяцца ахвярамі парушэнняў. “Дзякуючы актыўнай працы валантэраў маніторынга, за мінулы перыяд (студзень-травень 2014 года) мы атрымалі дастаткова інфармацыі для напісання першай маніторынгавай справаздачы. У першым паўгоддзі мы звярнулі нашу ўвагу на парадак выезда студэнтаў за мяжу, вынясенне дысцыплінарных спагнанняў, стан студэнцкага самакіравання, а таксама на такія важныя падзеі як выбары ў мясцовыя саветы дэпутатаў і Чэмпіянат света па хакеі”, - кажа прадстаўнік МПГ ”Студэнцкая Рада”, адзін з каардынатараў маніторынга Марына Штрахава. У Балонскім камітэце ўпэўненыя, што гэта толькі малая частка ўсіх парушэнняў. Таму ў новым навучальным годзе маніторынг аднаўляецца і пашыраецца. Яго мэта - атрымаць актуальную інфармацыю аб сітуацыі з акадэмічнымі свабодамі ў ВНУ Беларусі. Да ўдзелу запрашаюцца студэнты, нядаўнія выпускнікі, а таксама ўсе зацікаўленыя ў маніторынгу грамадскія актывісты. Для таго каб далучыцца да маніторынга ў якасці назіральніка, неабходна да 31 кастрычнiка запоўніць заяўку! Набор назіральнікаў ажыццяўляецца пастаянна, таму дасылайце заяўкі да ўсталяванай даты. Пасля запаўнення рэгістрацыйнай формы з вамі дадаткова скантактуюцца, і вы зможаце атрымаць усе неабходныя інструкцыі. Для адабраных назіральнікаў на пачатку кастрычнікабудзе арганізавана навучанне. Таксама прыняць удзел у маніторынгу можна проста запампаваўшы апытальнік або анкету. Запоўненыя формы трэбаадправіць да 31 кастрычніка на пошту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. На сайце Грамадскага Балонскага камітэта можна знайсці ўсе дакументы, а таксама інструкцыі да апытальніка і анкеты, для таго, каб было лягчэй іх запоўніць. Анкету па індывідуальных парушэнняхможна запоўніць таксама ан-лайн. “Мы ўпэўненыя, што менавіта актыўная пазіцыя студэнтаў беларускіх ВНУ дапаможа зрабіць нашу адукацыюсапраўды еўрапейскай. Менавіта ўдзел - адзін з найважнейшых складальнікаў паспяховай адукацыі”, - сказаў прадстаўнік Грамадскага Балонскага камітэта Уладзімір Дунаеў. Удзельнікам маніторынгу гарантуюцца канфідэнцыяльнасць і захаванасць персанальнай інфармацыі. Любая інфармацыя аб удзельніках будзе выкарыстоўвацца толькі для камунікацыі з арганізатарамі маніторынгу, і не будзе перадавацца трэцім асобам. Усе пытанні па маніторынгу можна накіроўваць на адрас Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. * Маніторынг парушэнняў акадэмічных свабод арганізаваны Грамадскім Балонскім камітэтам у партнёрстве з МПГ “Студэцкая Рада” і міжнародным кансорцыумам “ЕўраБеларусь”.

bgu

Важное условие европейского образования — соблюдение академических прав и свобод. Студенты — основная заинтересованная сторона в их соблюдении, но они в основном и становятся жертвами нарушений. «Благодаря активной работе волонтёров мониторинга, за прошлый период (январь-май 2014 года) мы получили достаточно информации для написания первого мониторингового отчёта. В первом полугодии мы обратили наше внимание на порядок выезда студентов за границу, вынесение дисциплинарных взысканий, состояние студенческого самоуправления, а также на такие важные события как выборы в местные советы депутатов и Чемпионат мира по хоккею», — говорит представитель МПГ «Студэнцкая Рада», один из координаторов мониторинга Марина Штрахова. В Болонском комитете уверены, что это лишь малая часть всех нарушений. Поэтому в новом учебном году мониторинг возобновляется и расширяется. Его цель — получить актуальную информацию о ситуации с академическими свободами в ВУЗах Беларуси. К участию приглашаются студенты, недавние выпускники, а также все заинтересованные в мониторинге общественные активисты. Для того чтобы присоединиться к мониторингу в качестве наблюдателя, необходимо до 31 октября заполнить заявку! Набор наблюдателей осуществляется постоянно, поэтому присылайте заявки до установленной даты. После заполнения регистрационной формы с вами дополнительно свяжутся, и вы сможете получить все необходимые инструкции. Для отобранных наблюдателейв начале октября будет организовано обучение. Также принять участие в мониторинге можно просто скачав опросник или анкету. Заполненные формы следует до 31 октября отправить на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. На сайте Общественного болонского комитета можно найти все документы, а также инструкции к опроснику и анкете, для того, что бы было легче их заполнить. Анкету по индивидуальному нарушению можно заполнить он-лайн. «Мы уверены, что именно активная позиция студентов беларусских ВУЗов поможет сделать наше образование по-настоящему европейским. Именно участие — одна из важнейших составляющих успешного образования», — сказал представитель Общественного болонского комитета Владимир Дунаев. Участникам мониторинга гарантируются конфиденциальность и сохранность персональной информации. Любая информация об участниках будет использоваться только для коммуникации с организаторами мониторинга, и не будет передаваться третьим лицам. Все вопросы по мониторингу можно направлять на адрес Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.. *Мониторинг нарушений академических свобод организован Общественным Болонским комитетом в партнёрстве с МПГ «Студэцкая Рада» и международным консорциумом «ЕвроБеларусь».